Om TFT

TFT i Norge

Mats Uldal (1955-2016) innførte Tankefeltterapi (TFT) til Norge i 1997.

Uldal hadde i 1997 allerede mange års erfaring som veileder og motivator innen toppidrett og næringsliv. Ved en tilfeldighet kom han over en annonse i et engelskspråklig tidsskrift for psykologer som hevdet at fobier kunne kureres på minutter. Dette var en så urimelig påstand at den vekket hans interesse. Han tok direkte kontakt med vedkommende som stod bak denne annonsen, Dr Roger Callahan. Etter å ha snakket med Callahan og deretter fått tilsendt mye informasjon og undervisningsmateriell reiste Uldal i 1997 til USA for å gjennomføre et kurs innen TFT.

I første omgang så Uldal for seg at TFT kunne bli veldig viktig i hans arbeid innen toppidrett og næringsliv. Han innså imidlertid veldig raskt at TFT kunne brukes til veldig mye mer og at kunnskapen om denne metoden måtte bli gjort kjent for mange. Han fikk oversatt undervisningsmateriellet til Callahan til norsk og gjennomførte sitt første TFT-kurs i Norge i 1998. Uldal mente at kurset måtte gjøres mer omfattende enn det han selv hadde opplevd i USA. Dette var nødvendig for at kursdeltakerne bedre skulle forstå kraften i TFT og ikke minst få mulighet til å praktisere teknikken over tid.

Han utdannet terapeuter i Norge fra 1998 fram til sin plutselige død 2016. I tillegg utdannet han helsepersonell og andre i Sverige, Danmark og flere andre land i Europa og Afrika. Han var den mest erfarne TFT-terapeuten og -instruktøren i Europa. «Mats Uldal International School of TFT» hadde den ledende utdanningen av TFT-terapeuter i Europa og veldig mye av hans arbeid videreføres nå inn i NAKOTEP.

FRA TANKEFELTTERAPI TIL TANKEFELTTEKNIKKER

I de første årene etter at Mats Uldal innførte Tankefeltterapi til Norge i 1997 kopierte han i hovedsak Roger Callahan sitt behandlingsopplegg. Kort kan en si at Callahan hadde en «teknisk» tilnærming til hvordan TFT skal brukes. Det var i hovedsak hvilke type følelse klienten ønsket å få behandlet (f.eks sinne, sorg, fobier for ulike ting osv) som avgjorde hvilke meridianpunkter og i hvilke rekkefølge (algoritmer) disse skulle stimuleres. Dersom følelsen ikke gikk ned med disse oppskriftene brukte han faste prosedyrer for hvilke alternativer og framgangsmåter som kunne benyttes for likevel å få resultater. Dersom dette heller ikke gav resultater brukte han muskeltesting og kinesiologi til å finne ut hvilke algoritmer som skulle brukes hos den aktuelle klienten. Dersom dette heller ikke gav resultater utviklet Callahan en teori om at manglende kurering skyldtes at kroppen reagerte negativt/toksisk på noe i omgivelsene, f,eks noe som var spist, drukket, innåndet e.l. For å hjelpe klienten var det da veldig viktig å finne ut hva klienten reagerte på og fjerne eller redusere denne kilden. Han utviklet også prosedyrer for hvordan en kunne nøytralisere virkningen av stoffene for den enkelte. Alt dette gjorde at Callahan utviklet en teknisk og prosedyrestyrt behandlingsform som veldig ofte hjalp klienten til et bedre liv. Mats Uldal oppdaget fort at han ofte fikk veldig gode resultater på sine klienter selv om han ikke helt fulgte oppskriftene som lå i Callahans Tankefeltterapi. Han begynte derfor å forenkle Callahan sine standardiserte prosedyrer. Samtidig oppdaget han hvilke kraft det kan ligge i å utvikle avanserte spørreteknikker. Det har vist seg at det ofte er effektivt og noen ganger helt nødvendige å løse opp i underliggende og mer fundamentale følelsesmessige utfordringer for å kunne løse de utfordringer/problemer klienten ønsker hjelp til.

Helt fram til sin død i 2016 utviklet Mats Uldal sammen med noen av sine nærmeste medarbeidere kontinuerlig spørreteknikkene for å kunne hjelpe enda flere av klientene med enda flere utfordringer enn det en opprinnelig trodde var mulig. Ved siden av Mats Uldal var det Ole Holmaas som var viktigst i utviklingen av spørreteknikker. Denne videreutviklingen av Callahan sin opprinnelige Tankefeltterapi fikk navnet Tankefeltteknikker. Internasjonalt ble retningen hetende ”Simplified TFT with AQT (Advanced Questioning Techniques)”.

NaKoTip

I 2019 ble de 2 ledende skolene innenfor TFT i Norge, «Mats Uldal International School of TFT» (MUIS) og «TFT-Akademiet» ved Stein Lund Halvorsen slått sammen til «Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og informasjonspsykologi» (NaKoTip). Både internasjonalt og nasjonalt har det de siste 20 årene utviklet seg ulike retninger innen «tapping-teknikker». Ikke bare har det blitt mange retninger som bruker andre betegnelser enn Tankefeltterapi/TFT, det har også bliitt utviklet ulike retninger som fortsatt bruker betegnelsen TFT. Alle dissse ulike retningene har selvsagt «tapping» som fellesnevner, dvs at en stimulerer akupunkturpunkter på meridiansystemet når en følelse er aktiv og at dette aktiverer kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Alle disse retningene får meget gode resultater på behandling av de fleste psykiske/følelsesmessige tilstander og en rekke fysiske tilstander.

De ulike retningene har mindre og større variasjoner i hvordan en behandler og hva en legger vekt på under behandling. Dette gjelder også innenfor retninger som fortsatt bruker betegnelsen TFT. Det beste eksempelet på det i Norge er forskjellen på Roger Callahan sin avanserte bruk av muskeltesting/kinesiologi under behandling og Tankefeltteknikker utviklet av Mats Uldal hvor avanserte spørsmålsteknikker ofte er viktig for godt resultat. Noen av de mest erfarne og dyktigste TFT-terapeutene i Norge har kjent til disse forskjellene men over tid ble det slik at en konsentrerte seg mest om utviklingen og styrken i egen retning på bekostning av styrkene også til den andre retningen. Dette har også gjenspeilet seg i undervisningsopplegget til de ulike skolene.

Det er som nevnt mange andre retninger som ikke bruker betegnelsen TFT. De fleste av disse er mer lik Tankefeltteknikker og avanserte bruk av spørreteknikker og/eller bruk av ulike affirmasjoner enn Callahan sin avanserte bruk av kinesiologi. Mange kjenner ikke engang til mulighetene som ligger i bruk av kinesiologi og langt mindre kraften som kan ligge i det. Men de har gjerne videreutviklet teknikker i sin retning som er gode og virkningsfulle.

Det ble derfor klart at ingen retninger eller skoler innen TFT eller andre tapping-teknikker, hverken i Norden (og heller ikke internasjonalt som vi kjenner til), hadde samlet det beste fra de ulike retningene. Det betyr at en ikke får utnyttet den fulle kraften som ligger i disse teknikkene.

Med bakgrunn i ovennevnte ble derfor NaKoTip etablert i 2019.

Informasjonspsykologi

Den amerikanske psykologen Dr. Roger Callahan oppdaget i 1980 hvordan stimulering av merdiansystemet kan løse følelsesmessige utfordringer/lidelser (se hvordan oppdagelsen ble gjort under menypunktet TFT). I årene etter oppdagelsen testet og utviklet Callahan fram Thought Field Therapy (TFT). TFT har spredd seg til store deler av verden pga. sine oppsiktsvekkende og direkte oppserverbare resultater. Dette har selvfølgelig også resultert i en rekke varianter av TFT (EFT og Faster EFT de mest kjente).

Alle varianter er utledet fra Callahan sin oppdagelse og utvikling av TFT. De ulike variantene er litt forskjellig fra originalen på ulike måter men felles for alle er at følelser og/eller tanker er aktive samtidig som meridiansystemet stimuleres – som oftest med lett fingerbanking.

De ulike variantene kan også ha ulike forklaringsmodeller på hvorfor teknikkene virker og hva som skjer i kroppen. Hvilke av forklaringsmodellene som viser seg å være korrekt eller mest korrekt vil kanskje framtiden gi svar på. Uavhengig av teoretiske forklaringsmodeller er uansett det viktigste hvor effektiv en teknikk eller behandlingsmåte er. Og stadig mer seriøs forskning publisert i annerkjente tidskrifter viser at TFT og variantene av TFT er veldig effektiv på en rekke både psykiske og fysiske plager/tilstander.

TFT og de ulike variantene utledet fra arbeidet til Dr. Roger Callahan kalles InformasjonsPsykologi.