TFT Brukes ved...

Atferds og konsentrasjonsproblemer / ADHD

Atferd er et menneskes bevegelsesmønstre og oppførsel, det mennesket gjør – inkludert verbale uttrykk. Atferden er sentral for å beskrive individets personlighet. Problematisk atferd omtales i atferdspsykologien med en rekke diagnoser. Vi nevner spesielt:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet)

ADD (Attention Deficit Disorder – Oppmerksomhetsforstyrrelse)

(Siste informasjon fra mars/2010, sier at man nå bruker betegnelsen ADHD for begge grupper.)

Enkelte teorier omtaler årsaken til ADHD/ADD som skader eller forandringer i hjernen. Teoriene går stort sett ut på at det er ubalanse i signalstoffene i hjernen. Blant signalstoffene nevnes bl.a. serotonin og dopamin. Man mener at løsningen er å bruke medisiner for å regulere mengdenivået på disse stoffene og dermed hjelpe mennesker med disse “diagnosene”.

Andre retninger mener at det ikke finnes fakta eller biologiske funn som underbygger at disse tilstandene er noen sykdom, eller at de har noe med skader å gjøre. Med denne bakgrunnen kan det hevdes at det som kalles ADHD/ADD ikke eksisterer som en påvist sykdom.

Våre erfaringer med behandling av personer med såkalte atferdsforstyrrelser gjør at vi ikke har problemer med å være enig med de som hevder det sistnevnte.

Vi er selvsagt ikke imot bruk av medisiner i de tilfeller hvor man har forsøkt alle andre ufarlige løsninger. TFT er ett av flere eksempel på ufarlige tilnærmingsmåter. Vi har meget god erfaring med bruk av TFT på alle typer atferds- og konsentrasjonsproblemer. Det ser ofte ut til at denne type problem skyldes følelsesmessige forhold. Følelser er jo nettopp det vi sier at vi kan gjøre noe med. Det er også derfor vi erfarer at TFT veldig ofte kan gjøre noe med tilstanden.